Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de
  tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
  staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
  bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken
  van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
  de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten
  en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
  het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Naam: Ballastbedtextiel BV.,
  Vestigingsadres; Arnhemseweg 6, 6711 HA EDE
  Bezoekadres: Arnhemseweg 6, kryptonstraat 20
  Telefoonnummer: 0316.633907
  Bereikbaar telefonisch: Di-Do 8.00- 16.00
  E-mailadres: info@ballastslapen.nl
  KvK-nummer: 09030286
  Btw-nummer: NL80757561B01
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 12. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
  ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
  bestellingen tussen ondernemer en consument.
 13. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer
  zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
  worden toegezonden.
 14. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
  van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
  van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
  dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
  kosteloos zullen worden toegezonden.
 15. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
  bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 2. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te
  worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van
  onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze
  algemene voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen
  en aan te passen.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
  niet.
 7. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen
  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
  kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
  de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
  voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
  de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten
  en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
  overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
  toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
  van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
 3. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
  Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
  consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer
  bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor
  zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
  en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
  verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken
  aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar
  heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product
  niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen,
  ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten
  naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
  hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag
  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
  Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de
  webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument
  is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere
  betaalmethode.
 5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
  consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering
  van het product.
 6. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering
  van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte
  informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het
  sluiten van de koopovereenkomst.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 7. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
  geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor
  het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
  van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten
  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
  begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
  prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
  regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
  ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
  btw.
 7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen
  van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en
  zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te
  leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 8. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
  van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 9. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets
  af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken
  na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van
  de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat
  verkerend.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor
  de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing
  door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of
  de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
  door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen
  van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die
  de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van
  de toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 4. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt.
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 7. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 8. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het
  bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
  14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld
dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
 2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
  heeft bedongen.
  Verlenging
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,
  mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur
  van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst
  tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
  hoogste één maand.
 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar

minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 2. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van
  ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
  opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan
  van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 14 – Klachtenregeling
 6. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
  klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
  klachtenprocedure.
 7. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd.
 8. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen
  de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
  indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 9. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 10. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 11. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
  ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 12. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de

ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.
Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
  algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
  toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
  mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
  vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager.
  Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
  herroepen)
  — Ballastslapen
  Arnhemseweg 6
  6711HA
  info@ballastslapen.nl
  0318.668890
  — Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*):
  — Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :
  — Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
  — Naam/Namen consument(en)
  — Adres consument(en) :
  — IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en)
— Datum(DD-MM-YYYY):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.